17 January 2013
Category: सूचना
17 January 2013,

सदस्यहरूको भविश्यको आमदानी सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले यो बचत योजना लागू गरिएको हो । यस योजनामा १० वर्षसम्म नियमित रकम जम्मा गरेपछि एकमुष्ठ वा मासिक आजिवन रकम भुक्तानी पाइन्छ । आजिवन रकम भुक्तानी लिन चाहने सदस्यले बचत किस्ता रकमको तीन गुणा मासिक भुक्तानी पाउनुहुनेछ । एकमुष्ठ भुक्तानी लिन चाहने सदस्यले जम्मा गरेको सावाँ रकमको दोब्बर भुक्तानी पाउनुहुनेछ । अन्य शर्त र सुविधाहरू यस प्रकार छन्:

१. यो १० बर्षे ऐच्छिक बचत हो ।

२. मासिक किस्ता न्युनतम रु ५००/- नियमित जम्मा गर्नु पर्ने ।

३. १० बर्ष सम्मनै किस्ता रकमको १०० गुणा बराबरको बुर्घटना बिमा गरिने । (रु ५००/- किस्ता रकम भए रु ५००००/- को बिमा गरिने)

४. अबधि भुक्तान नभए पनि रकम लिन चाहेमा बार्षिक १० % ब्याजसहित रकम भुक्तानि गरिने छ ।

५. १० बर्ष अवधि पुगे पछि जम्मा रकमको दोब्बर रकम फिर्ता गरिने छ।

६. १० वर्ष पछि मासिक भुक्तानी लिन चाहेमा किस्ता रकमको तीन गुणा रकम मासिक रूपमा आजिवन भुक्तानी दिइने ।