उपलब्धिमूलक बचत

क्र.सं. बचत रकम (रू.) दैनिक मौज्दातमा वार्षिक ब्याजदर
 १ १/- देखि २५०००/- सम्म ७%
२५,००० देखि ५०,००० सम्म ७.२५%
५०,००१ देखि २००,००० सम्म ७.५०%
 ४  २,००,००१ देखि ५,००,००० सम्म  ७.५०%
 ५  ५,००,००१ देखि १०,००,००० सम्म  ७.७५%
 ६  १०,००,००१ देखि २५,००,००० सम्म  ८%
 ६  २५,००,००१ देखि माथि ८.२५%

 

उपलब्धि नियमित बचत

वार्षिक ब्याजदर: १०% (मासिक न्युनत्तम मौज्दातमा)

 

अवधि बचत खाता

क्र.सं.

अवधि

वार्षिक ब्याजदर

३ महिना

७%

६ महिना

७.५%

९ महिना

७.५%

१ वर्ष

९%

२ वर्ष

९.५०%

३ वर्ष

१०%