hand casdfhयो नियमित बचतको प्रकृतिको बचत हो।
–    यस बचतमा दैनिक मौजदातमा वार्षिक ८% ब्याज दिइनेछ।