hand-cashयो बचत निश्चित रकम निश्चित अवधिका लागि एकमुष्ट राख्ने र सो अवधिपछि एकमुष्ट भुक्तानी पाइने प्रकृतिको हुन्छ।
– यसको वब्याज भुक्तानी सर्तअनुसार त्रैमासिक वा वार्षिक हुनेछ।
-यस बचतको ब्याजदर तोकिएको बमोजिम हुनेछ।
-अवधि भुक्तानी भएर नवीकरण गर्दा तत्काल लागु भएको ब्याजदर अनुसार ब्याज प्रदान गर्नेगरी नवीकरण गरिनेछ।

त्रैमासिक भुत्तानी

बचत रकम ६ महिने १ वर्ष २ वर्ष ३ वर्ष ४ वर्ष ५ वर्ष
१०,००००।- ९% ९.५% १०% १०.५% ११% ११.५%
२०,००००।- ९.५% १०% १०.५% ११% ११.५% १२%
३०,००००।- १०% १०.५% ११% ११.५% १२% १२.५%
४०,००००।- १०.५% ११% ११.५% १२% १२.५% १३%
५०,००००।- ११% ११.५% १२% १२.५% १३% १३.५%

 

वार्षिक भुत्तानी

बचत रकम ६ महिने १ वर्ष २ वर्ष ३ वर्ष ४ वर्ष ५ वर्ष
१०,००००।- ९.२५% ९.७५% १०.५% ११% ११.५% १२%
२०,००००।- ९.७५% १०.५% ११% ११.५% १२% १२.५%
३०,००००।- १०.५% ११% ११.५% १२% १२.५% १३%
४०,००००।- ११% ११.५% १२% १२.५% १३% १३.५%
५०,००००।- ११.५% १२% १२.५% १३% १३.५% १४%

५ लाख भन्दा माथि ५ वर्ष भन्दा वढी अवधिको लागि अापसी समझदारीमा ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ ।