training-financial-performance

–    यो बचत दैनिक, मासिक वा साप्ताहिकरुपमा नियमित जम्मा गर्नुपर्नेछ।

–    यो बचत ३ महिना, ६ महिन, ९ महिन, १ बर्ष वा २ बर्ष निश्चित अवधिसम्म नियमित रुपमा गर्नुपर्दछ।

–    यो बचत अवधि पूरा भएपछि मात्र सम्पूर्ण साँवा-ब्याज एकमुष्ट भुक्तानी पाइने छ।

–    अवधि बचतको रकाम धन जमानीका रुपमा राखी तोकिए बमोजिम ऋण तोकिएको सर्तअनुसार लिन सकिनेछ।

–    अवधि बचतअन्तर्गत दैनिक मौजदातमा पछाडि उल्लेख भए अनुसार वार्षिक ब्याज कायम गरिएको छ।

 

अवधि बचत ब्याजदर:

अवधी बार्षिक ब्याज दर
 ३ महिना  ६.५%
 ६ महिना  ७%
 ९ महिना  ७.५%
 १ बर्ष  ८%
 २ बर्ष  १०%