Figuring Costs on Calculator– यो बचत कम्तिमा तीन वर्ष अवधिको हुनेछ र यो अवधि बचतकै प्रकृतिक हुनेछ।

– यसको ब्याजदर वार्षिक १०।५% हुनेछ।